Konkurs za radno mesto: pravnik u Centru za romsku zajednicu

U okviru   projekta „Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“ kojeg finansira Federalno Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Nemačke, a realizuju u partnerstvu organizacija SODI iz Berlina, Forum Roma Srbije iz Beograda, „Romanipen“  iz Kragujevca ,  Udruženje Rroma Braničevrskog okruga iz Požarevaca i Udruženje romskih studenata iz Novog Sada, Udruženje romskih studenata raspisuje:

 

          KONKURS ZA RADNO MESTO

 

 1. Pravnik u centru za romsku zajednicu

Mesto rada: Novi Sad i okolina

Period angažovanja: 01.04.2017. do 31.12.2017. godine sa mogućnošću produženja

Vrsta angažovanja: polovina punog radnog vremena

Opis posla:

 • Direktan rad sa korisnicima Centra u prostorijama Centra i na terenu u Novom Sadu i okolini
 • Pružanje besplatne pravne pomoći, opštih informacija i pravnog saveta korisnicima usluga (npr. u oblasti socijalnih prava, slučajevima diskriminacije, radi obezbeđenja ličnih dokumenata, pomoći u legalizaciji objekata, pomoći u slučajevima nasilja u porodici i dr);
 • Sastavljanje molbi i zahteva, pomoć u prikupljanju i popunjavanju dokumentacije;
 • Prikupljanje informacija o zahtevima korisnicima centra, identifikovanje potreba i problema i određivanje vrste pomoći; praćenje i vođenje evidencije o slučajevima i potrebama korisnika;
 • Izveštavanje o rezultatima i promenama u vezi sa rešavanjem pojedinačnih i grupnih zahteva korisnika usluga Centra;
 • Saradnja sa osobljem Centra, odnosno stručnim timom (asistentom za rad sa zajednicom i psihologom) i koordinatorom i asistentom Centra u vezi sa načinima rešavanja zahteva/slučaja;
 • Prepoznavanje slučajeva diskriminacije i odlučivanje o adekvatnoj formi reagovanja i rešavanja zajedno sa korisnicima i osobljem;
 • Komunikacija sa sa institucijama, školama, državnim institucijama i javnim službama u cilju rešavanja zahteva/potreba korisnika centra;
 • Unapređenje procedura rada sa korisnicima u saradnji sa timom Centra;
 • Aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava;
 • Ostala zaduženja u dogovoru sa Koordinatorom centra.

 

Uslovi konkursa:

 • Završen pravni fakultet-diplomirani pravnik;
 • Poželjno iskustvo u radu sa romskom zajednicom , poznavanje tema, ključnih aktera u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja i iskustvo u radu na projektima iz oblasti koje su slične oblasti rada Centra;
 • Specijalizacija/interesovanje za oblast ljudskih prava ugroženih grupa;
 • Proaktivno i kreativno razmišlja o temi lokalne podrške romskoj zajednici.

O projektuCentri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“:

Projekat „Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“ je višegodišnji projekat koji se od 2017. godine sprovodi u Srbiji u partnerstvu organizacija SODI sa sedištem u Berlinu i Foruma Roma Srbije iz Beograda zajedno sa partnerskim organizacijama „Romanipen“ iz Kragujevca, Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada i Udruženjem Roma Braničevskog okruga iz Požarevca. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku  Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Nemačke

Cilj projekta jeste unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Glavne aktivnosti Centara za romsku zajednicu:

 • Pružanje besplatne psiho-socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice i pomoć u ostvarenju i zaštiti prava pred institucijama;
 • Organizovanje treninga i rad na unapređenju znanja i veština u cilju podrške tokom obrazovanja, u pronalaženju zaposlenja, u oblasti zdravlja, društvene participacije kao i za druge potrebe;
 • Organizovanje mesečnih okupljanja članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške.

 

Zainteresovani kandidati/kinje mogu kokurisati na radno mesto slanjem CV-a i motivacionog pisma do 16:00 h 24. marta 2017. godine elektronski Udruženju romskih studenata na e-mail: office@urs.co.rs sa naznakom: Prijava za konkurs „Pravnik u centru za romsku zajednicu“. Kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju najkasnije 7 dana po završetku konkursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *