Konkurs za radno mesto: psiholog u Centru za romsku zajednicu

U okviru   projekta „Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“ kojeg finansira Federalno Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Nemačke, a realizuju u partnerstvu organizacija SODI iz Berlina,   Forum Roma Srbije iz Beograda, „Romanipen“  iz Kragujevca ,  Udruženje Rroma Braničevrskog okruga iz Požarevaca i Udruženje romskih studenata iz Novog Sada, Udruženje romskih studenata raspisuje:

 

         KONKURS ZA RADNO MESTO

 

 1. Psiholog u centru za romsku zajednicu

Mesto rada: Novi Sad i okolina

Period angažovanja: 01.04.2017. do 31.12.2017. godine sa mogućnošću produženja

Vrsta angažovanja: polovina punog radnog vremena

 • Direktan rad sa korisnicima Centra u prostorijama Centra i na terenu;
 • Prikupljanje informacija o zahtevima korisnicima centra, identifikovanje potreba i problema i određivanje vrste potrebne podrške korisnicima;
 • Vođenje evidencije o zahtevima korisnika i praćenje rešavanja zahteva; prikupljanje dokumentacije vezane za slučaj, praćenje slučaja;
 • Izveštavanje o rezultatima i promenama u vezi sa rešavanjem pojedinačnih i grupnih zahteva korisnika usluga Centra;
 • Komunikacija sa sa institucijama, školama, državnim institucijama i javnim službama u cilju rešavanja zahteva/potreba korisnika centra;
 • Pružanje psiho-socijalne podrške korisnicima usluga (posebno u slučajevima savetovanja žena i dece, u zdravstvenim i porodičnim poteškoćama, suočavanje sa životnim krizama, siriomaštvom i nezaposlenošću);
 • Saradnja i savetovanje porodica u vezi sa školskim obrazovanjem, pomoć pri upisu u škole, prikupljanju potrebne dokumentacije kao i praćenje napredovanja dece u školi;
 • Saradnja sa osobljem Centra, odnosno stručnim timom (asistentom za rad sa zajednicom i pravnikom) i koordinatorom i asistentom Centra u vezi sa načinima rešavanja zahteva/slučaja; saradnja sa svim angažovanim za sprovođenje aktivnosti centra (npr. voditeljima edukativnih programa);
 • Prepoznavanje slučajeva diskriminacije odlučivanje o adekvatnoj formi reagovanja i rešavanja, u konsultaciji sa korisnicima i osobljem Centra;
 • Identifikovanje potreba korisnika u cilju osmišljavanja aktivnosti podrške i edukativnih programa Centra;
 • Unapređenje procedura rada sa korisnicima u saradnji sa timom Centra;
 • Ostala zaduženja u dogovoru sa Koordinatorom centra.

 

Uslovi konkursa

 • Završen fakultet: zvanje Diplomirani psiholog i/ili završena stručna/specijalistička edukacija
 • Poželjno iskustvo u radu sa romskom zajednicom i poznavanje tema, ključnih aktera u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja i iskustvo u radu na projektima iz oblasti koje su slične oblasti rada Centra;
 • Ima iskustva u radu sa korisnicima iz osetljivih društvenih grupa, ženama i decom
 • Proaktivno i kreativno razmišlja o temi lokalne podrške romskoj zajednici

 

O projektuCentri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“:

Projekat „Centri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“ je višegodišnji projekat koji se od 2017. godine sprovodi u Srbiji u partnerstvu organizacija SODI sa sedištem u Berlinu i Foruma Roma Srbije iz Beograda zajedno sa partnerskim organizacijama „Romanipen“ iz Kragujevca, Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada i Udruženjem Roma Braničevskog okruga iz Požarevca. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku  Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Nemačke

Cilj projekta jeste unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Glavne aktivnosti Centara za romsku zajednicu:

 • Pružanje besplatne psiho-socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice i pomoć u ostvarenju i zaštiti prava pred institucijama;
 • Organizovanje treninga i rad na unapređenju znanja i veština u cilju podrške tokom obrazovanja, u pronalaženju zaposlenja, u oblasti zdravlja, društvene participacije kao i za druge potrebe;
 • Organizovanje mesečnih okupljanja članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške.

 

Zainteresovani kandidati/kinje mogu kokurisati na radno mesto slanjem CV-a i motivacionog pisma do 16:00 h 24. marta 2017. godine elektronski Udruženju romskih studenata na e-mail: office@urs.co.rs sa naznakom: Prijava za konkurs „Psiholog u centru za romsku zajednicu“. Kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju najkasnije 7 dana po završetku konkursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *