Konkurs za učenike – Tutoring

Roma Education Fund (REF), Open Society Foundation (OSF) i Udruženje romskih studenata sprovode Program Stipendiranja obrazovanja Roma/kinja u oblasti zdravlja – Roma Health Scholarship Program (RHSP). Pored stipendiranja i mentorskog rada RHSP program sadrži i komponentu tutoringa, odnosno sveobuhvatni programa pripreme za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na  fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji učenika/ca  Roma/kinja koji nastavne 2012/2013 g. pohadjaju 4 razred srednje škole. U skladu sa tim Udruženje romskih studenata raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor učenika/ca romske nacionalnosti srednjih škola za Program pripreme za upis na studije medicine, stomatologije , farmacije i drugim smerovima na  medicinskom fakultetu i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji

(Konkurs je produžen do ponedeljka 11.03.2013)

U skladu sa ciljem programa da se učenicima/cama romske nacionalnosti obezbedi bolji pristup studijama medicine u Republici Srbiji, raspisuje se Konkurs za izbor učenika/ca romske nacionalnosti koji će učestvovati u sveobuhvatnom programu pripreme za upis na na studije medicine, stomatologije, farmacije na fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji.

Šta učenik/ca dobija ovim programom :

 •  Individulne časove hemije/biologije ili matematike sa profesorima/kama srednjih škola (ukupno 32 časa )
 •  Iindividualne časove pripreme sa univerzitetskim profesorima/kama-tutorima/kama ( ukupno 72 časa )
 • Pokrivanje putnih troškova za putovanje na pripremne časove sa profesorima/kama.
 • Pomoć oko prikupljanja dokumenata i apliciranja za upis na studije
 • Finansijska pomoć za troškove apliciranja za kvalifikaciono – klasifikacioni prijemni ispit na medicinskim fakultetima i visokim medicinskim strukovnim školama
 • Mogućnost i informacije u vezi stipendiranja i dobijanja mentora/ke profesora/ke nakon uspešno upisanih studija
 • Svi časovi i usluge u okviru programa su besplatni

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 •  Učenici/ce romske nacionalnosti koji nastavne 2012/2013. godine  pohadjaju četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije u obrazovnim profilima koji omogućuju upis na na studije medicine, stomatologije i farmacije ( i ostalim smerovima ) na  fakultetetima i visokim medicinskim strukovnim školama  u Republici Srbiji.

Kriterijum za odabir učenika/ce:

 • Postignut uspeh u prethodnim razredima srednje škole
 • Nivo motivacije učenika/ce za nastavak školovanja

Očekivanja i obaveze odabranih učenika/ca

 • Da redovno pohađa organizovane individualne časove iz hemije/biologije ili matematike
 • Da redovno pohađa posebno organizovane časove sa univerzitetskim profesorima/tutorima
 • Da prisustvuje sastancima koje organizuju menadžer projekta, profesor/ka ili koordinator projekta
 • Redovno dostavlja izveštaj učenika/ce menadžeru projekta u formi koju bude dobio od uprave projekta
 • Ostvare  optimalan uspeh u skladu sa svojim mogućnostima

Potrebna dokumentacija za konkurs :

Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata :

 • Konkurs traje do 07. marta 2013. godine
 • Prijave kandidata/kinja se vrše on-line putem interneta na sajtu udruženja romskih studenata. Na sajtu  se nalazi aplikacioni formular http://urs.co.rs/prijave/
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir, ukoliko se nedostaci posle ukazivanja ne otklone u datom roku
 •  O rezultatima konkursa učenici i škole će biti obavešteni pismeno iil telefonom najkasnije sedam radnih dana po završetku konkursa.

Opis programa

Od marta do jula 2013. godine organizuje se sveobuhvatni program pripreme za učenike/ce Rome/kinje koji pohadjaju nastavne 2012/2013. godine  četvrti razred srednje škole za upis na studije medicine, stomatologije i farmacije na medicinskim fakultetima i visokom medicinskim strukovnim školama u Srbiji koja sadrži:

 • Pohadjanje individualnih časova iz biologije, hemije ili matematike (za studije farmacije) sa profesorima/kama  srednjih škola u periodu od marta i aprila 2013. godine. Cilj ove aktivnosti je prevazilaženje praznina u znanju iz srednje škole iz hemije, biologije ili matematike kako bi se neometano kasnije pohadjali tutorski časovi sa profesorima sa medicinskih fakulteta
 • Individualni časovi sa univerzitetskim profesorima/kama-tutorima/kama.
 • Svrha ovih časova je  razumevanje načina na koji su testovi za prijemni ispit osmišljeni i pružanje podrške u vezi samog polaganja kvalifikacionog prijemnog ispita.
 • Podrška ušenicima/cama za prikupljanje dokumenata, i pomoć oko samog apliciranja na medicinski fakultet ili visoku medicinsku školu strukovnih studija predvidjena je finansijska pomoć za prijemni ispit koja pada na teret Roma Health Scholarship programa

Ukoliko imate dodatnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na:

Udruženje romskih studenata / Tel: 021/445.232 / e-mail: pripremazaupis@urs.co.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *